0

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden.

 1. Algemeen
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dé Flessenzaak.
  1.2. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
  1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
  1.4. Dé Flessenzaak heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.
 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
  2.1. Alle aanbiedingen van Dé Flessenzaak zijn vrijblijvend. Dé Flessenzaak behoudt zich het recht voor aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.
  2.2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
  2.3. Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de kant van Dé Flessenzaak.
  2.4. Dé Flessenzaak is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan wordt deze binnen 3 werkdagen geleverd.2.5. Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar.
  2.6. De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Vanaf €75 bezorgen wij vrij aan huis in Nederland op 1 adres. Onder de €75 wordt alleen in overleg bezorgd, tegen berekening van kosten.
  2.7. Wijnen worden verkocht per stuk.
  2.8. Betaling dient vooraf te geschieden en zonder recht op verrekening of korting, ook niet in geval van reclames per eenmalig automatische incasso (dan wel op een van de manieren en binnen de termijn zoals aangegeven tijdens het bestelproces). De factuur wordt u zowel per post en/of per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Dé Flessenzaak.
  2.9. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de daarop volgende dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand over het openstaande bedrag. Per aanmaning van de kant van Dé Flessenzaak bent u een bedrag van € 20,– aan administratiekosten verschuldigd. Als er ook na aanmaning niet of niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling wordt betaald, is Dé Flessenzaak gerechtigd ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 200,–. Daarnaast is Dé Flessenzaak gerechtigd tot de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten indien deze hoger zijn.
  2.10. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dé Flessenzaak gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
  2.11. In geval van prijswijziging door Dé Flessenzaak in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Dé Flessenzaak. Indien op dat moment al is betaald, worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
  2.12. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Dé Flessenzaak verschuldigd bent heeft voldaan.
  2.13. Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Dé Flessenzaak dan wel tussen Dé Flessenzaak en derden is Dé Flessenzaak niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Dé Flessenzaak.
  2.14. De informatie die op de website van Dé Flessenzaak wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening Dé Flessenzaak betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan. Ook jaartallen van oogstjaren kunnen afwijken.
 3. Levering
  3.1. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt circa zeven werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven op de website van Dé Flessenzaak /of in de bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval niet langer duren dan 30 dagen na betaling.
  3.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
  3.3. Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt dan wordt u daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.
  3.4. Dé Flessenzaak is gerechtigd om de bestelling in delen uit te leveren.
  3.5. Dé Flessenzaak is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
 4. Reclames en anderen
  4.1. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Dé Flessenzaak daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.
  4.2. Dé Flessenzaak zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  4.3. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Dé Flessenzaak de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald.
  4.4. Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering daarvan op uw eigen kosten aan Dé Flessenzaak te retourneren.
  4.5. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.
  4.6. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Dé Flessenzaak vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.
 5. Overmacht
  5.1. Dé Flessenzaak heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Dé Flessenzaak is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  5.2. Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Dé Flessenzaak kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 6. Privacy
  6.1. Dé Flessenzaak respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
  6.2. Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar de afdeling Klantenservice.
  6.3. De werknemers en de door Dé Flessenzaak ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  6.4. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.
 7. Intellectuele eigendom
  7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dé Flessenzaak geleverde producten alsmede ook de website en door Dé Flessenzaak gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  7.2. Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Dé Flessenzaak.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
  8.1. Op alle overeenkomsten met Dé Flessenzaak is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  8.2. Alle geschillen tussen partijen zullen weer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
  8.3. Dé Flessenzaak richt zich naar de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie.

 

Klachtenprocedure of vragen

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met de winkel (023-785 6902, info@flessenzaak.nl). Onze Klantenservice is bereikbaar van 9:00 tot 18:00 uur. Onze Klantenservice zorgt ervoor dat je vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

 

Hoofddorp, September 2020